Algemene voorwaarden

De inhoud van Hoofdstuk 1 en 4 zijn van toepassing op alle dienstverlening van xWomen B.V. (hierna: ‘BV’), Hoofdstuk 2 is van toepassing op alle dienstverlening van BV inzake interim detachering en Hoofdstuk 3 is van toepassing op alle dienstverlening van BV inzake werving & selectie.

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

ARTIKEL 1: DEFINITIES
 1. BV
  de Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid xWomen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende aan het Zuiderpark 1, 9724AD Groningen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 86197371;
 2. Offerte
  iedere aanbieding van BV waarvan door enkele aanvaarding een Overeenkomst tot stand kan komen;
 3. Opdrachtgever
  iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik wenst te maken van de Diensten van BV en waartoe een Opdracht aan BV wordt gegeven;
 4. (Opdracht)Overeenkomst
  iedere Overeenkomst die tussen BV en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en uitvoering van die Overeenkomst;
 5. Opdrachtbevestiging
  de door BV aan Opdrachtgever verstrekte bevestiging waarin iedere afzonderlijke Opdracht is vermeld, met daarin de specifiek gemaakte afspraken per Opdracht en de nadere gegevens per Opdracht daarin vermeld;
 6. Professional
  iedere natuurlijke persoon of de vertegenwoordiger van een rechtspersoon die door BV aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld dan wel wordt bemiddeld met Opdrachtgever of wel ten behoeve van Opdrachtgever wordt geworven & geselecteerd;
 7. Introductie
  het onderhoud tussen Opdrachtgever met een Kandidaat in persoon, digitaal of per telefoon en/of het overleggen door BV aan Opdrachtgever van een curriculum vitae of overige informatie over de Kandidaat;
 8. Diensten
  alle werkzaamheden die BV voor of ten behoeve van Opdrachtgever verricht;
 9. EindCliënt
  de natuurlijke of rechtspersoon waarvoor de Professional daadwerkelijk werkzaamheden verricht;
 10. Transfervergoeding
  door Opdrachtgever aan BV te betalen vergoeding gebaseerd op de minimale inleentermijn van 2500 uren. De vergoeding wordt berekend door het Honorarium per uur te vermenigvuldigen met 2500 uren minus – voor zover van toepassing – het aantal reeds door Opdrachtgever betaalde uren ten aanzien van de desbetreffende Opdracht en Kandidaat.
 11. Kandidaat
  de door BV aan Opdrachtgever geïntroduceerde Professional zijnde een natuurlijke of (vertegenwoordiger van) een rechtspersoon;
 12. Inschakeling
  het verstrekken van een Opdracht aan, het aangaan van een dienstverband met of anderszins de inschakeling van de Kandidaat of Professional, op welke wijze en in welke voege dan ook, door Opdrachtgever.
 13. Arbeidsverhouding
  een arbeidsovereenkomst, wat het Nederlands Burgerlijk Wetboek daaronder verstaat en/of een overeenkomst van opdracht en/of aanneming van werk tussen de Kandidaat en de Opdrachtgever dan wel een ambtelijke aanstelling van de Kandidaat bij Opdrachtgever dan wel de inhuur van de Kandidaat door Opdrachtgever via een derde partij anders dan via BV voor het verrichten van werkzaamheden op enigerlei wijze ten behoeve van Opdrachtgever.
 14. Honorarium
  het tussen partijen overeengekomen honorarium, zoals bepaald in de Opdrachtbevestiging of op grond van deze algemene voorwaarden.
ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAAREN EN TOTSTANDKOMING OPDRACHT
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Opdrachten en overige Overeenkomsten tussen BV en Opdrachtgever betreffende de Diensten van BV, een en ander voor zover de onderhavige algemene voorwaarden naar hun aard en inhoud toepasbaar zijn op de betreffende dienst. Daarnaast zijn de algemene voorwaarden tevens van toepassing voor de EindCliënt, voor zover de bepalingen uit de algemene voorwaarden naar hun aard (eveneens) van toepassing zijn op de EindCliënt. Een verwijzing naar andere algemene voorwaarden wordt niet zonder schriftelijke erkenning daarvan gehonoreerd door BV, en aldus prevaleren de onderhavige algemene voorwaarden.
 2. Bedingen en overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door BV schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Op alle onder de algemene voorwaarden gedane aanbiedingen, vervulde Opdrachten en/of gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ongeacht of Opdrachtgever en/of de Professional in het buitenland gevestigd c.q. woonachtig is.
 4. De Opdracht komt uitsluitend tot stand doordat BV een verzoek tot het uitvoeren van een Opdracht aanvaardt. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen tussen partijen, wordt de Opdracht geacht te zijn aanvaard door het verstrekken van de Opdrachtbevestiging.
 5. De Opdracht kan worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 6. De Opdracht behelst het werven en selecteren van en/of het ter beschikking stellen of bemiddelen van een of meerdere Professional(s) met Opdrachtgever (voortvloeiende uit de door BV in stand gehouden pool/community van Professionals). Professional(s) die ter beschikking worden gesteld van of worden bemiddeld met Opdrachtgever werken op zelfstandige basis, zijn in loondienst van BV dan wel in loondienst van een derde. Opdrachtgever stemt er bij voorbaat mee in dat BV derden inschakelt voor de uitvoering van de Opdracht.
ARTIKEL 3: OFFERTE
 1. Iedere Offerte – in welke vorm ook gedaan – dient als één geheel te worden beschouwd, is geheel vrijblijvend en is gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle voor de opzet en de uitvoering van de Opdracht essentiële informatie aan BV is verstrekt. BV garandeert dat zij, zodra de Opdracht van Opdrachtgever is ontvangen, de Offerte niet meer zal herroepen.
ARTIKEL 4: DELEN INFORMATIE
 1. Opdrachtgever stemt er mee in dat BV voor haar interne en externe social media uitingen melding maakt van de door Opdrachtgever aan BV verstrekte opdracht zoals onder andere de aard van de verrichte werkzaamheden of de omvang van het door BV uitgevoerde project. BV zal bij haar uitingen geen informatie verstrekken die naar zijn aard of volgens afspraak geheim dient te blijven zoals bijvoorbeeld gevoelige bedrijfsinformatie. Bij haar uitingen mag BV gebruik maken van de handelsnaam, merknaam en/of bedrijfslogo’s van Opdrachtgever tenzij Opdrachtgever hiertegen gemotiveerd bezwaar maakt. In dat geval zal BV geen gebruik maken van de in dit artikel opgenomen bevoegdheid.

HOOFDSTUK 2 INTERIM DETACHERING

ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het leveren van een kantoorruimte c.q. een arbeidsplaats aan de Professional en eventuele noodzakelijke hulpmiddelen en faciliteiten, behoudens waar Opdrachtgever ermee instemt dat deze hulpmiddelen zullen worden geleverd door de Professional zelf.
 2. Opdrachtgever dient aan BV alle relevante informatie te verstrekken die voor haar van belang is ter zake de goede uitvoering van de Opdracht, waaronder in ieder geval de specifieke risico’s met betrekking tot veiligheid en gezondheid in verband met de te verrichten werkzaamheden, alsmede nadere gegevens omtrent de eventuele genomen maatregelen om dergelijke risico’s te voorkomen of te beheersen.
 3. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de Professional zijn of haar arbeid kan verrichten in een veilige omgeving, conform een veilig systeem van werken. Opdrachtgever vrijwaart BV en zal deze gevrijwaard houden van iedere vorm van financieel nadeel of aansprakelijkheid zoals kan worden ingeroepen jegens BV als gevolg van een aanspraak van de Professional als gevolg van letsel of schade onder meer aan zijn of haar eigendommen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden / Diensten die door de Professional worden verricht / geleverd.
 4. Opdrachtgever dient aan BV schriftelijk te bevestigen dan wel te informeren over:
  1. de datum waarop de Professional de werkzaamheden dient aan te vangen;
  2. de verwachte duur van de Opdracht, de werktijden en het aantal te verwachten werkuren per week of periode;
  3. de aard en/of nadere bijzonderheden van de te verrichten werkzaamheden door de Professional;
  4. de locatie(s) waar de werkzaamheden door de Professional moeten worden verricht;
  5. het aantal uren/dagen en eventuele specifieke voorschriften met betrekking tot de urenregistratie en verslaglegging die Opdrachtgever verwacht van de Professional;
  6. eventuele ervaring, opleiding(en), kwalificaties, toestemmingen van de beroepsorganen waarvan Opdrachtgever wenst dat de Professional daarover beschikt;
  7. eventueel door of aan de Professional verschuldigde onkosten;
  8. eventuele op de locatie geldende regels, beleid op het gebied van IT-toegang, veiligheid, gebruik van procedures of beleid waarvan Opdrachtgever wenst dat deze worden nageleefd door de Professional en kopieën van dergelijke eventuele beleidsstukken / procedures.
 5. Opdrachtgever zegt toe BV onmiddellijk in kennis te stellen van zijn intentie om:
  1. een door BV geïntroduceerde Professional in te willen lenen;
  2. een Opdracht te verlengen of op enige andere wijze een via BV geïntroduceerde en/of geleverde Professional direct of indirect te willen inschakelen;
  3. een Professional voor bepaalde of onbepaalde tijd in te willen schakelen, op contractbasis, tijdelijke basis of anderszins.
 6. Indien een Opdracht gericht is op de situatie waarbij een Professional arbeid verricht onder toezicht en leiding van Opdrachtgever zijn de leden 7 tot en met 12 van dit artikel van toepassing.
 7. Opdrachtgever garandeert dat deze vanaf aanvang van de Opdracht de Professional zal voorzien van:
  1. informatie omtrent de van belang zijnde bij Opdrachtgever te verstrekken; en
  2. behoudens waar dit objectief gerechtvaardigd is, toegang tot alle collectieve faciliteiten en voorzieningen te bieden, op dezelfde wijze als ware de Professional direct een werknemer van Opdrachtgever zou zijn.
 8. Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Professional bij de oefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is. Opdrachtgever kan de Professional slechts te werk stellen in afwijking van het bij Opdracht en voorwaarden bepaalde, indien BV en de Professional daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd. Aan die instemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Tewerkstelling van de Professional in het buitenland is slechts mogelijk voor bepaalde tijd en indien dit al bij Opdracht schriftelijk (en dus vooraf) is overeengekomen en de Professional daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
 9. Op verzoek van BV zegt Opdrachtgever toe dat deze (zonder vertragingen en uitsluitend indien van toepassing) BV van correcte informatie zal voorzien omtrent:
  1. de arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn bij Opdrachtgever, onder een overeenkomst, cao, bedrijfsregeling, of anderszins, en de eventuele daaropvolgende wijzigingen daarvan en de standaard voorwaarden van Opdrachtgever die van toepassing zijn op diens werknemers;
  2. gegevens omtrent de toepassing en berekening van salarisschalen, overwerk(toeslag), ploegentoeslag, een toeslag voor verschoven uren, onregelmatig werken en/of fysiek belastende omstandigheden, en andere gerelateerde emolumenten;
  3. aanspraken op het gebied van jaarlijks verlof, nachtelijk werk, rustperioden, pauzes en/of arbeidsduurverkorting;
  4. initiële loonsverhogingen en/of periodieken zoals bij de Opdrachtgever bepaald en/of onkostenvergoedingen (voor zover door BV vrij van belastingen kunnen worden vergoed); en
  5. eventuele overige informatie die BV nodig heeft voor de naleving van de wet- en/of regelgeving dan wel voor een goede uitvoering van de Opdracht.
 10. Waar zulks vereist is op grond van de op de Opdracht van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de Professional zwanger is, bevestigt Opdrachtgever en stemt deze ermee in dat deze de Professional vrijaf geeft in lijn met de geldende wet- en regelgeving ter zake.
 11. Waar zulks vereist op grond van de op de Opdracht van toepassing zijnde wet- en regelgeving erkent Opdrachtgever en stemt deze ermee in dat waar de Professional niet in staat is om sommige of alle werkzaamheden te verrichten wegens met veiligheid en gezondheid verbonden redenen van moederschap, Opdrachtgever ervoor zorgdraagt redelijke aanpassingen te treffen die noodzakelijk zijn om de Professional in staat te stellen voortvarend door te gaan met de levering van werkzaamheden voor de duur van de Opdracht. Ter vermijding van misverstanden omvatten dergelijke redelijke aanpassingen ook het aanbieden van ander werk op voorwaarden die niet minder gunstig zijn dan de voorwaarden die van toepassing zijn op de Opdracht.
 12. Opdrachtgever zegt toe en komt overeen BV onmiddellijk te informeren indien de Professional arbeid heeft verricht voor Opdrachtgever in dezelfde of een soortgelijke functie als voor de Opdracht indien deze functie, voorafgaand aan de geplande aanvangsdatum van de Opdracht, werd vervuld binnen zes kalendermaanden.
 13. Ingeval Opdrachtgever geen, onjuiste of niet-volledige informatie aan BV verstrekt, is Opdrachtgever volledig aansprakelijk voor de hieruit voor haar of derden voortvloeiende schade en vrijwaart Opdrachtgever hiervoor BV volledig.
 14. Waar zulks vereist is op grond van de op de wet- en/of regelgeving die van toepassing is op de Opdracht stemt Opdrachtgever ermee in dat hij, op verzoek van BV en zonder vertraging, de correcte gegevens zal verstrekken betreffende de arbeidsomstandigheden van de medewerkers van Opdrachtgever die hetzelfde of grotendeels dezelfde werkzaamheden verrichten als de Professional gedurende de Opdracht.
 15. Waar zulks vereist is op grond van de op de Opdracht van toepassing zijnde wet- en regelgeving en uit hoofde van de verkregen informatie dient Opdrachtgever hetzelfde of een soortgelijk proces toe te passen op de Professional als wordt toegepast om de arbeidsomstandigheden te bepalen die direct kunnen worden toegeschreven aan de hoeveelheid of de kwaliteit van de uitgevoerde arbeid.
 16. Opdrachtgever garandeert en zegt toe de aanspraken van de Professional op rechten onder de wet- en regelgeving niet zal trachten te ontzeggen.
 17. Opdrachtgever zal de Professional niet op zijn beurt weer doorlenen aan of bemiddelen met een derde, zonder schriftelijke toestemming van BV. Daarnaast is het de Opdrachtgever verboden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BV om de Professional buiten het Nederlandse grondgebied tewerk te stellen. Een overtreding van onderhavig lid leidt ertoe dat de BV gerechtigd is om de Opdracht per direct te beëindigen, alsmede alle hieruit voortvloeiende c.q. verband houdende schade aan de Opdrachtgever en/of Inlener in rekening te brengen. De Opdrachtgever stelt BV alsdan volledig schadeloos.
 18. BV is te allen tijde gerechtigd aan de Opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een Professional door een andere Professional onder voortzetting van de Opdracht, zulks met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van BV, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving. Opdrachtgever kan een dergelijk voorstel enkel afwijzen, indien hij daar een gegronde reden voor heeft. Opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren. Er is sprake van een niet-exclusieve terbeschikkingstelling van de Professional aan de Opdrachtgever. BV heeft te allen tijde de bevoegdheid om de Professional aan een andere Opdrachtgever ter beschikking te stellen c.q. te bemiddelen.
 19. BV schiet niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de Inlener en/of Opdrachtgever, indien BVom welke reden dan ook een (vervangende) Professional niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de Opdrachtbevestiging bepaald of nadien overeengekomen aan de Opdrachtgever ter beschikking kan stellen.
 20. De Opdrachtgever dient BV bij het aangaan van de Opdracht te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de Opdracht, opdat BV deze omstandigheid indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de Overeenkomst met de Professional. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de Opdracht, dient de Opdrachtgever, BV onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren. Indien de Opdrachtgever nalaat om BV tijdig te informeren, is de Opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan BV het tarief te voldoen over het krachtens de Opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode, behoudens voor zover de Professional als zelfstandige door BV met Opdrachtgever is bemiddeld.
 21. De Opdrachtgever garandeert doorgang van de werkzaamheden van de Professional, indien op verzoek van Opdrachtgever of op basis van wettelijke richtlijnen deze thuis dient te werken. Opdrachtgever voorziet in alle mogelijkheden om thuis te werken te weten toegang tot specifieke netwerkomgeving van de Opdrachtgever, communicatiemiddelen en installatie van benodigde software, exclusief de werkplek zoals hardware, bureaustoel, bureau etc. Indien software niet op een voor Opdrachtgever onbekende PC op laptop mag worden geïnstalleerd, voorziet Opdrachtgever de Professional in een laptop of PC.
 22. Indien Professional zijn of haar werkzaamheden niet voort kan zetten omdat Opdrachtgever niet aan bovenstaande kan voldoen, zal BV conform de opdrachtbevestiging doorgaan met factureren.
ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN BV
 1. BV zal zich naar redelijkheid inspannen om tot een goede uitvoering over te gaan van de verstrekte Opdracht en in dat kader alle relevante (fiscale) wet- en regelgeving naleven.
 2. BV voorziet Opdrachtgever van een Opdrachtbevestiging met de naam van de Professional, het overeengekomen tarief/honorarium, de duur van de Opdracht, een omschrijving van de werkzaamheden, opzegtermijnen en eventuele overige van belang.
 3. BV zal zich naar redelijkheid inspannen om ervoor zorg te dragen dat de Professional de afgesproken werkzaamheden zal verrichten en alle redelijke en wetmatige instructies van Opdrachtgever zal naleven.
 4. BV zal zich er naar redelijkheid voor inspannen om te bewerkstelligen dat zij met de Professional overeenkomt dat het verplicht is voor de Professional, om aan Opdrachtgever de intellectuele eigendomsrechten, die ontstaan tijdens / door de uitvoering van de werkzaamheden, worden overgedragen aan Opdrachtgever en hiertoe alle medewerking door de Professional wordt verleend.
 5. BV zal zich er naar redelijkheid voor inspannen om te bewerkstelligen dat de Professional een Overeenkomst aangaat die een verplichting bevat voor de Professional om alle vertrouwelijke informatie die deze heeft ontvangen van de Opdrachtnemer vertrouwelijk te houden. Voor de doeleinden van dit artikel is vertrouwelijke informatie vertrouwelijk indien deze informatie duidelijk is aangegeven als vertrouwelijk of indien Opdrachtgever duidelijk schriftelijk verklaart aan Professional dat deze informatie vertrouwelijk is.
 6. Voor zover de Professional zelfstandige is en bemiddeld wordt met Opdrachtgever, zal BV ervoor zorgdragen dat hiertoe met de Professional een door de Belastingdienst goedgekeurde model opdrachtovereenkomst als bedoeld in de Wet DBA wordt gesloten.
 7. BV kan met inachtneming van een redelijke opzegtermijn geheel naar eigen inzicht de Professional vervangen door een andere goed gekwalificeerde en soortgelijk opgeleide Professional.
ARTIKEL 6: HONORARIUM
 1. Opdrachtgever komt overeen een Honorarium voor de Diensten van BV te betalen, dit Honorarium wordt bepaald in de Opdrachtbevestiging.
 2. De handtekening van Opdrachtgever op urenspecificaties of andere vormen van verantwoording van gewerkte uren of dagen geldt als bevestiging van de door de Professional gewerkte tijd. Indien een urenspecificatie niet is ondertekend door Opdrachtgever ontslaat dit niet van de verplichting tot betaling van vergoeding, zoals hiervoor bepaald.
 3. Indien Opdrachtgever niet in staat is een urenspecificatie te ondertekenen (of een andere overeengekomen vorm van verantwoording van uren/dagen) die is opgesteld voor bekrachtiging door de Professional omdat de Professional de aangegeven hoeveelheid tijd betwist, dient Opdrachtgever, BV hiervan binnen twee werkdagen na overlegging aan Opdrachtgever van de ter bekrachtiging voorgelegde uren/dagen in kennis te stellen en volledig en voortvarend samen te werken met BV, waaronder door middel van het verstrekken van bewijs met behulp van documenten betreffende de door Professional gewerkte uren/dagen, om BV in staat te stellen te bepalen welke perioden de Professional arbeid heeft verricht.
 4. Opdrachtgever dient BV alle redelijke zakelijke door de Professional gemaakte onkosten te vergoeden bij de uitvoering van de werkzaamheden als overeengekomen in de Opdrachtbevestiging.
 5. Indien van toepassing is over het Honoraria te betalen aan BV btw verschuldigd.
 6. Opdrachtgever bevestigt dat deze geen recht heeft op verrekening, inhouding of aftrek van aan BV onder deze algemene voorwaarden verschuldigde bedragen. Opdrachtgever komt niet het recht toe enige verplichte betaling aan BV op te schorten.
 7. Opdrachtgever bevestigt dat een handtekening van Opdrachtgever op urenspecificaties of andere vormen van urenverantwoording geldt als aanvaarding voor alle overeengekomen (algemene) voorwaarden.
 8. BV is gerechtigd de toepasselijke Honoraria te wijzigen. BV zal hiervan Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
ARTIKEL 7: BETALING
 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op de door BV aangegeven IBAN.
 2. Indien de factuur niet binnen 14 dagen is voldaan, is Opdrachtgever vanaf de vervaldatum de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd.
 3. Alle facturen worden geacht volledig door Opdrachtgever te zijn aanvaard conform de in de Opdrachtbevestiging vermelde betaaltermijnen, tenzij Opdrachtgever BV schriftelijk binnen 5 dagen informeert over een door Opdrachtgever betwist bedrag en de reden waarom dit door Opdrachtgever wordt betwist. Indien Opdrachtgever BV niet informeert dat deze een bepaald bedrag van de factuur betwist dient Opdrachtgever het niet-betwiste gedeelte van de factuur binnen de overeengekomen betaaltermijn te betalen en volledig samen te werken met BV teneinde het geschil zo snel als mogelijk te beslechten.
 4. Indien Opdrachtgever, ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn, het verschuldigde bedrag en de rente niet heeft betaald is Opdrachtgever verplicht buitengerechtelijke (incasso) kosten te voldoen: de buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het in te vorderen bedrag, met een minimum van EUR 500,00,- en worden verschuldigd op het tijdstip dat de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven.
 5. Eventuele bezwaren tegen de factuur dienen binnen 10 dagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis aan BV te worden gebracht. Wanneer dit niet mogelijk is op grond van een enige niet aan de Opdrachtgever toe te rekenen oorzaak, zal Opdrachtgever zijn bezwaren zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar maken.
 6. Alle kosten ter inning van een vordering op Opdrachtgever, waaronder begrepen de kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte komen geheel voor rekening van Opdrachtgever.
ARTIKEL 8: GEHEIMHOUDING
 1. BV zal alle maatregelen treffen om zowel tijdens als na beëindiging van deze Overeenkomst geheimhouding te waarborgen van alle gegevens welke in samenhang met deze Overeenkomst ter kennis van BV, haar medewerkers of van derden van wie zij zich bediend, beschikbaar komen en waarvan BV en haar medewerkers of derden weten of kunnen begrijpen dat zij vertrouwelijk zijn.
 2. Beide partijen zijn gehouden tot volledig geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar hebben verkregen.
 3. Opdrachtgever kan BV verzoeken de Professional te binden aan een geheimhoudingsbeding.
 4. Opdrachtgever is in beginsel gerechtigd de Professional rechtstreeks aan een geheimhoudingsbeding te binden. BV is geen partij bij een dergelijke afspraak en is onder geen beding aansprakelijk voor een dwangsom, boete en/of schade van Opdrachtgever als gevolg van schending van de geheimhoudingsplicht door de Professional.
ARTIKEL 9: OVERMACHT
 1. Indien BV door overmacht als gedefinieerd in artikel 9.2 niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
 2. Onder overmacht wordt verstaan, elke van wil van BV onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van haar verplichting jegens Opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt, waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van BV kan worden verlangd.
 3. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een overmachtstoestand op de hoogte stellen.
ARTIKEL 10: BEËINDIGING VAN OPDRACHTEN
 1. Een Opdracht aangegaan voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege na het verloop daarvan, tenzij anders overeengekomen en neergelegd in de Opdrachtbevestiging.
 2. Opdrachtgever kan schriftelijk de Opdracht met onmiddellijke ingang beëindigen indien deze niet wordt uitgevoerd of de Professional zich ernstig misdraagt, mits Opdrachtgever van deze nalatigheid in de uitvoering en/of dit wangedrag schriftelijk en gedetailleerd verslag uitbrengt aan BV.
 3. BV mag een of alle Opdracht(en) onmiddellijk beëindigen door middel van schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever ingeval Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn of haar verplichtingen ingevolge de Opdracht en/of de onderhavige algemene voorwaarden.
 4. Bij beëindiging van een Opdracht uit hoofde van het eerste lid van dit artikel zal BV zich op redelijke wijze inspannen om binnen veertien dagen een andere Professional te leveren die naar de redelijke mening van BV geschikt is om de werkzaamheden te verrichten conform de Opdracht.
 5. De Opdracht kan door beide partijen worden beëindigd door middel van onmiddellijke kennisgeving aan de andere partij indien BV dan wel Opdrachtgever in staat van faillissement raakt, failleert of een regeling aangaat met crediteuren of bij een benoeming van een curator of bewindvoerder. De Opdracht kan voorts door BV worden beëindigd door middel van onmiddellijke kennisgeving aan Opdrachtgever indien BV redelijke gronden heeft om aan te nemen dat Opdrachtgever de factuur van BV niet conform de in artikel 7.1 en/of 7.2 overeengekomen betaaltermijn betaalt.
 6. Ingeval nakoming van datgene waartoe BV krachtens de door Opdrachtgever gegeven Opdracht is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van BV en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de Opdracht door BV ingeschakelde derden of toeleveranciers dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van BV, is de BV gerechtigd de tussen partijen gesloten Overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens Opdrachtgever gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de Overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is Opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens BV tot aan dat moment te voldoen.
 7. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij BV, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
ARTIKEL 11: INSCHAKELING VAN PROFESSIONALS DOOR OPDRACHTGEVER
 1. Indien Opdrachtgever:
  1. een Professional in dienst neemt of,
  2. een Professional inschakelt buiten BV om,
  hetzij gedurende de Opdracht, hetzij binnen 12 maanden na de datum van beëindiging van de Opdracht, dient Opdrachtgever, BV te informeren van een dergelijke Inschakeling en BV de Transfervergoeding betalen ongeacht de geplande duur van de Inschakeling. De Transfervergoeding wordt niet betaald indien de indienstneming of Inschakeling onmiddellijk weer wordt beëindigd.
 1. Indien een Introductie van een Kandidaat aan Opdrachtgever niet onmiddellijk leidt tot een Opdracht tussen BV en Opdrachtgever, maar later leidt tot een Inschakeling van de Kandidaat op initiatief van Opdrachtgever binnen 12 maanden na de datum van de Introductie, dient Opdrachtgever BV van een dergelijke Inschakeling te informeren en conform artikel 11.1 hierboven de Transfervergoeding te betalen.
 2.  Alle Introducties zijn vertrouwelijk. Indien gedurende een Opdracht of binnen 12 maanden na de beëindiging van de Opdracht, Opdrachtgever gegevens omtrent een Kandidaat en/of Professional doorgeeft aan een derde en zulks leidt tot de Inschakeling van die Kandidaat en/of Professional, dient Opdrachtgever conform artikel 11.1 hierboven de Transfervergoeding te betalen.
 3. Opdrachtgever heeft, zo nodig in afwijking van artikel 11.1, de mogelijkheid om de Professional over te nemen, zonder betaling van de Transfervergoeding indien een specifieke Professional de minimale inleentermijn van 2500 uren (ofwel het in de Opdracht genoemde aantal uren) heeft gewerkt op de Opdracht, de Opdracht tot een einde komt en over de voornoemde gewerkte uren het afgesproken honorarium volledig is betaald door Opdrachtgever. Opdrachtgever dient BV alsdan te informeren over de intentie de Professional over te nemen waarna – alvorens de daadwerkelijke overname plaatsvindt – overleg zal worden gevoerd om overeenstemming te bereiken over de vergoeding door Opdrachtgever van de redelijke kosten die BV heeft gemaakt ten aanzien van de Professional.
ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID
 1. BV zal zich op een redelijke wijze inspannen om te bewerkstelligen dat de Professional over het vereiste niveau beschikt op het gebied van vaardigheid, integriteit en betrouwbaarheid. BV is niet aansprakelijk voor enig financieel nadeel, onkosten, schade of vertragingen als gevolg van of in verband met een nalatigheid aan de zijde van de Professional in de uitvoering van de werkzaamheden, noch voor enige onachtzaamheid, bewust of anderszins, oneerlijkheid, fraude, nalatigheden, wangedrag of gebrek aan vaardigheden van de Professional, hoe ook veroorzaakt.
 2. Opdrachtgever zal zich op elke wijze houden aan alle van belang zijnde wetten, verordeningen en juridische voorschriften, waaronder het verzorgen van een toereikende wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor de Professional, indien van toepassing. Opdrachtgever zal BV toestaan dat BV haar juridische verplichtingen betreffende de Introductie van Kandidaten en het verrichten van werkzaamheden door de Professional kan naleven en BV daarbij op redelijke wijze behulpzaam zijn.
 3. BV levert ondersteunende Diensten en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid, hoe ook veroorzaakt, in verband met de kwaliteit van door de Professional verstrekte Diensten, behoudens bij overlijden of lichamelijk letsel dat wordt veroorzaakt door onachtzaamheid aan de zijde van BV.
 4. BV is niet aansprakelijk voor indirecte of vervolgschade of financieel nadeel, waaronder doch niet beperkt tot; verlies van winst, inkomsten, goodwill, verwachte besparingen of aanspraken van derden in verband met de uitvoering door BV of de nalatigheid in de uitvoering van haar verplichtingen onder deze voorwaarden. De enkelvoudige totale aansprakelijkheid van BV jegens Opdrachtgever of derden in verband met de Opdracht en/of (een) andere Overeenkomst(en) tussen partijen dan wel Diensten die op andere wijze door BV jegens Opdrachtgever worden verleend is beperkt tot wat de aansprakelijkheidsverzekering van BV daadwerkelijk uitkeert.
ARTIKEL 13: VRIJWARING
 1. Opdrachtgever zal BV vrijwaren en gevrijwaard houden ter zake van kosten (waaronder juridische kosten), vorderingen of aanspraken die direct of indirect ontstaan voor BV als gevolg van of in verband met een Opdracht, waaronder (zonder beperkingen) als gevolg van, een schending van gemaakte afspraken tussen partijen door Opdrachtgever (of diens werknemers, onderaannemers of agenten) en/of een schending door Opdrachtgever of een van diens werknemers of agenten van toepasselijke wettelijke bepalingen (waaronder, zonder beperkingen, wettelijke bepalingen die discriminatie verbieden of beperken of ongelijkheid van kansen, immigratiewetgeving, arbeidsomstandigheden en/of arbeidstijdenwetgeving).
 2. BV is niet aansprakelijk voor enige vertraging of nalatigheid in de uitvoering van haar Diensten jegens Opdrachtgever indien dit het gevolg is van zaken die buiten haar redelijke beheersing liggen.
ARTIKEL 14: INTELLECTUELE EIGENDOM
 1. Alle intellectuele eigendommen op ICT-middelen, de teksten, data(bestanden), formats, logo’s, merken, overig beeld- en/of geluidsmateriaal en elk ander materiaal, daaronder begrepen het ontwerp, de selectie en rangschikking daarvan, waar Opdrachtgever toegang toe krijgt in het kader van de aanbieding, Opdracht of andere Overeenkomst, met uitzondering van materiaal van Opdrachtgever, berusten uitsluitend bij BV. Dit geldt ook voor eventueel specifiek op verzoek en/of op kosten van Opdrachtgever gemaakte aanpassingen, aanvullingen of werken. Aan Opdrachtgever wordt met betrekking tot de ICT-middelen en voornoemd materiaal alleen een tijdelijk, persoonlijk, niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht verschaft, voor zover en zolang dit nodig is om gebruik te kunnen maken van de tussen BV en Opdrachtgever overeengekomen Diensten. Door BV specifiek voor Opdrachtgever vervaardigd materiaal mag ook na afloop van de dienstverlening nog – voor eigen interne bedrijfsdoeleinden – door Opdrachtgever worden gebruikt.
 2. Opdrachtgever vrijwaart BV tegen alle aanspraken van derden in verband met de beweerdelijke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden op de door Opdrachtgever aan BV ter beschikking gesteld materiaal, dan wel ten aanzien van de door de Professional te verrichten werkzaamheden.
 3. Aan Opdrachtgever komen alle intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van de door de Professional verrichte werkzaamheden toe, indien en voor zover dit bij de wet is bepaald. BV zal de Professional op verzoek van Opdrachtgever een schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde – voor zover nodig en mogelijk – te bewerkstelligen, althans te bevorderen dat alle intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van de werkzaamheden van de Professional toekomen respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan Opdrachtgever.
 4. Het staat Opdrachtgever vrij om rechtstreeks een Overeenkomst met de Professional aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen ter zake intellectuele eigendomsrechten. Opdrachtgever informeert BV over zijn voornemen daartoe en verstrekt aan BV hiervan een afschrift.
ARTIKEL 15: WET ARBEID VREEMDELINGEN
 1. In zoverre er sprake is van een tewerkstellingsvergunningsplichtige vreemdeling, zal BV in zoverre wettelijk mogelijk uiteraard, toezien op dan wel zorg dragen voor legale tewerkstelling. Daarbij baseert BV zich op de informatie die Opdrachtgever verstrekt.
 2. Opdrachtgever dient zich strikt binnen de beperkingen van de vergunning te houden (werkgever, plaats van tewerkstelling, geldigheidsduur, functie).
 3. Op de dag dat de vergunning expireert en er (nog) geen nieuwe vergunning beschikbaar is, eindigt van rechtswege de Opdracht en schiet BV niet toerekenbaar tekort jegens Opdrachtgever en is BV evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever lijdt.
 4. Opdrachtgever is zich bewust van het bepaalde in artikel 15 Wav. Opdrachtgever is verplicht om de identiteit van de Professional vast te stellen en de voornoemde documenten ten minste gedurende vijf jaren in haar administratie te bewaren.
 5. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat hij/zij werkgever is in de zin van de Wav en derhalve bij constatering van overtredingen van bepalingen van de Wav beboet zal worden op grond van de Wav. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van BV, zal Opdrachtgever alle aan BV opgelegde boetes en eventuele overige schade die BV lijdt vergoeden (met inbegrip van de daadwerkelijk gemaakte kosten voor juridische bijstand) en zal Opdrachtgever BV in voorkomend geval vrijwaren.
ARTIKEL 16: PERSOONSGEGEVENS VAN DE PROFESSIONAL
 1. Opdrachtgever zal alle geregistreerde persoonlijke gegevens van een Professional, die voor en gedurende de Opdracht door BV of een door haar ingeschakelde derde aan Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en/of de daaraan verbonden wetgeving verwerken. Beide partijen zijn verplicht volledig te handelen in lijn met de AVG dan wel overige privacy wet- en regelgeving en zullen daartoe elkaar tijdig alle relevante informatie toesturen benodigd om te voldoen en te blijven voldoen aan de verplichtingen krachtens de AVG en aanverwante wet- en regelgeving.
 2. Opdrachtgever zal de Professional op de hoogte brengen van eventueel van hem of haar geregistreerde persoonlijke gegevens en de wijze waarop, wanneer en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt.
 3. Opdrachtgever is gehouden om op een correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met de Kandidaat die door BV is voorgedragen en de met deze voordracht verstrekte informatie en/of schriftelijke bescheiden. Daarbij wordt door Opdrachtgever in lijn gehandeld met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en/of andere privacy wet- en/of regelgeving.

HOOFDSTUK 3 WERVING EN SELECTIE

ARTIKEL 17: ALGEMEEN
 1. De artikelen 7, 8, 9, 14 en 16 van Hoofdstuk 2 zijn van Overeenkomstige toepassing op de Diensten van BV inzake werving & selectie voor zover de bepalingen in deze artikelen naar hun aard eveneens toepasbaar zijn op de Opdracht(en) die BV uitvoert op het gebied van werving & selectie.
ARTIKEL 18: OVEREENKOMST
 1. Door accordering van het voorstel van BV voor de werving en selectie van en het Introduceren van een Kandidaat aan Opdrachtgever (mondeling, per telefoon of per brief), verklaart en erkent Opdrachtgever de Opdracht te hebben gegeven aan BV onder de toepasselijke condities en voorwaarden zoals in de Opdrachtbevestiging en bij deze Algemene Voorwaarden zijn beschreven. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldend indien bevoegde medewerkers van BV deze schriftelijk bevestigd hebben en de Opdrachtgever hier binnen 2 weken bij aangetekend schrijven schriftelijk geen bezwaar tegen maakt.
 2. Opdrachtgever is aan zijn Opdracht gebonden en zal verplicht zijn bij wijziging en/of annulering van de Opdracht daardoor voor BV ontstane schade conform artikel 22 te vergoeden, ongeacht de reden –  Overmacht daaronder begrepen – voor de wijziging en/of annuleringen, ongeacht de aanvaarding van BV daarvan.
 3. BV maakt met Opdrachtgever afspraken ter zake het voldoen van het Honorarium en zal dit neerleggen in de Opdrachtbevestiging. Hierbij sluiten partijen aan bij een van de volgende werkwijzen:
  1. Exclusieve opdracht: hierbij wordt in verschillende termijnen het Honorarium betaald door Opdrachtgever, waarbij ten minste een termijn voor c.q. bij het aangaan van de Overeenkomst wordt voldaan door Opdrachtgever aan BV;
  2. No-cure no-pay: Opdrachtgever wordt, met inachtneming van het voorgaande lid, in de gelegenheid gesteld kosteloos kennismakingsgesprekken te voeren met de voorgedragen Kandidaat. BV is pas gerechtigd tot het Honorarium wanneer Opdrachtgever een Arbeidsverhouding aangaat met de door BV aangedragen Kandidaat.
ARTIKEL 19: MEDEWERKING OPDRACHTGEVER
 1. Opdrachtgever zal aan BV alle voor de uitvoering van haar Opdracht benodigde informatie en/of schriftelijke bescheiden tijdig en volledig verstrekken. Dit betreft de in elk geval de informatie en/of schriftelijke bescheiden die zij redelijkerwijs nodig heeft voor een goede werving en selectie van een Kandidaat, zijnde een accurate functieomschrijving, de vereiste en gewenste (beroeps)kwalificaties, (een indicatie van) het salaris, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de Arbeidsverhouding. Het eindresultaat van de Opdracht is niet alleen afhankelijk van de inspanningen van BV, maar ook van Opdrachtgever en eventuele externe factoren. Deze elementen in aanmerking genomen zal BV zich inspannen om het beoogde resultaat te bereiken.
 2. Opdrachtgever zorgt voor de benodigde beschik- en bereikbaarheid en continuïteit binnen haar organisatie.
 3. BV kan niet worden verplicht om gegevens, informatie en/of schriftelijke bescheiden te overleggen aan Opdrachtgever, ingeval zulks in strijd is met enige wet- en/of regelgeving, waaronder doch niet uitsluitend de AVG dan wel andere privacy wet- en/of regelgeving. Partijen zullen elkaar tijdig alle relevante informatie toesturen benodigd om te voldoen en te blijven voldoen aan de verplichtingen krachtens de AVG en aanverwante wet- en regelgeving.
ARTIKEL 20: VERPLICHTINGEN BV
 1. BV zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen Overeenkomstig de vereisten ter beschikking te stellen.
 2. BV zorgt ervoor dat de bij Opdrachtgever geldende werk- en huisregels worden gerespecteerd.
ARTIKEL 21: WERKWIJZE WERVING EN SELECTIE
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zal BV per Opdracht één of meer Kandidaten bij Opdrachtgever Introduceren, op basis van enerzijds door de Kandidaat verstrekte informatie en gegevens en anderzijds de door de Opdrachtgever omschreven vereisten.
 2. Opdrachtgever is na deze Introductie vrij de betreffende Kandidaat al dan niet aan te stellen. Opdrachtgever en Kandidaat stellen in onderling overleg de voorwaarden vast waaronder zij de Arbeidsverhouding aan wensen te gaan en/of in stand wensen te houden.
 3. Als Opdrachtgever besluit meerdere geïntroduceerde Kandidaten aan te stellen –ongeacht in welke functie- is Opdrachtgever per aanstelling telkens het volledige Honorarium verschuldigd zoals dit is overeengekomen in de Opdrachtbevestiging naar aanleiding waarvan de Introductie heeft plaatsgevonden. Dit geldt ook als de Opdrachtgever deze Kandidaat binnen twee jaar na de Introductie aanstelt, ongeacht de functie waarin deze uiteindelijk wordt aangesteld.
 4. BV bepaalt welke Kandidaten zij wenst voor te stellen aan Opdrachtgever aan de hand van de aan haar verstrekte informatie en de beschikbarheid van Kandidaten in haar netwerk. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een Kandidaat en op de Opdrachtgever rust de verantwoordelijkheid voor verificatie van de door de Kandidaat verstrekte informatie. BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de Kandidaat niet aan de verwachtingen of wensen van de Opdrachtgever voldoet, dan wel als Opdrachtgever op basis van onjuiste of onvolledige informatie een Arbeidsverhouding met de Kandidaat aangaat.
 5. Opdrachtgever is gehouden jegens BV uiterlijk binnen 5 werkdagen nadat een kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden daarvan verslag te doen aan BV. Uiterlijk 5 dagen na de totstandkoming van de Arbeidsverhouding is Opdrachtgever verplicht BV hiervan op de hoogte te stellen alsmede een kopie aan te leveren aan BV waaruit de Arbeidsverhouding blijkt.
ARTIKEL 22: HONORARIUM
 1. Opdrachtgever is het door BV in rekening te brengen Honorarium verschuldigd conform de Opdrachtbevestiging.
 2. Indien tussen partijen geen afwijkende afspraken zijn gemaakt, bedraagt het Honorarium 25% van het tussen Opdrachtgever en de Kandidaat overeengekomen bruto jaarsalaris op fulltime basis, te vermeerderen met BTW. Het bruto jaarsalaris omvat 8% vakantietoeslag en (eventuele) provisies, garantiecommissies, vastgelegde winstuitkeringen en gratificaties alsmede de fiscale bijtelling van een (eventueel) ter beschikking gestelde (lease) auto. Indien deze fiscale bijtelling (nog) niet kan worden bepaald, wordt deze gesteld op een bedrag van EUR 3.250,00. In het geval van een targetinkomen zal dit targetinkomen worden gehanteerd bij de berekening en bepaling van het verschuldigde Honorarium. Het uitganspunt is dat de doelstellingen die aan de grondslag liggen van de winstuitkeringen en gratificaties zullen worden behaald, waarbij een minimum wordt gehanteerd van EUR 3.250,00. Indien het bruto jaarsalaris niet kan worden vastgesteld op basis van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie, zal eenzijdig door BV een marktonderzoek worden gedaan, aan de hand waarvan een redelijk bruto jaarsalaris wordt vastgesteld.
 3. Indien de Kandidaat een Arbeidsverhouding aangaat voor minder dan een kalenderjaar en/of op deeltijdbasis, is Opdrachtgever desondanks een Honorarium verschuldigd als ware de Arbeidsverhouding aangegaan is voor een periode van een kalenderjaar en op voltijdbasis. Het Honorarium van BV, tenzij anders overeengekomen, is ten minste EUR 8.500,00 (exclusief btw) ongeacht het jaarinkomen van de Kandidaat.
 4. Indien Opdrachtgever de Opdracht vroegtijdig beëindigd, wegens een aan Opdrachtgever toe te rekenen omstandigheid, dan wel wanneer zich een omstandigheid voordoet die daarmee redelijkerwijs kan worden vergeleken, is Opdrachtgever een Honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van de door BV bestede uren tegen een uurtarief van EUR 100,00 (exclusief btw).. In dit geval is Opdrachtgever tevens verplicht de eventueel overeengekomen door BV gemaakte kosten (advertentiekosten en dergelijke) te vergoeden. Deze redelijke kosten worden een-op-een doorbelast, met een minimaal bedrag van EUR 1.000,00 (exclusief btw).
 5. Indien BV op verzoek en ten behoeve van de Opdrachtgever een assessment heeft uitgevoerd, dan is Opdrachtgever gehouden de kosten daarvan te vergoeden met een minimum van EUR 1.000,00 (exclusief btw), ongeacht het resultaat van de assessment en ongeacht of BV een Kandidaat heeft kunnen introduceren.
 6. Indien Opdrachtgever binnen een termijn van 12 maanden na de Introductie met een Kandidaat een Arbeidsverhouding aangaat, dan is Opdrachtgever alsnog verplicht tot betaling van een bedrag van EUR 25.000,00 (exclusief btw).
 7. Het is Opdrachtgever verboden op enigerlei wijze gegevens van of over Kandidaten aan derden door te geven of Kandidaten aan derden voor te stellen. Daarnaast is het Opdrachtgever verboden om een onderneming in te schakelen omdat een (ex)werknemer c.q. zelfstandige van BV zich op enigerlei wijze aan die onderneming heeft verbonden. Indien Opdrachtgever dit verbod overtreedt, dan is Opdrachtgever Overeenkomstig dit artikel gehouden tot betaling van het Honorarium.
 8. Wanneer, nadat BV de Opdracht op basis van exclusiviteit van Opdrachtgever heeft gekregen, een Kandidaat zich op een andere wijze dan via BV meldt bij Opdrachtgever, wordt deze Kandidaat geacht te worden bemiddeld door BV.
 9. In geval uit een voorselectie meerdere Kandidaten met Opdrachtgever een Arbeidsverhouding aangaan, is Opdrachtgever gehouden per Kandidaat het volledige Honorarium te voldoen aan BV.
ARTIKEL 23: GARANTIEREGELING
 1. Indien BV een Kandidaat succesvol Introduceert en de Kandidaat desondanks de Arbeidsverhouding in de proeftijd c.q. proefperiode rechtsgeldig opzegt, dan zal BV het reeds betaalde Honorarium terug betalen aan Opdrachtgever.
 2. Na terugbetaling van het Honorarium als bedoeld in lid 1 is Opdrachtgever nog steeds gehouden om het in artikel 22 lid 6 genoemde bedrag te betalen indien de Kandidaat en Opdrachtgever binnen 12 maanden na de opzegging in de proeftijd c.q. proefperiode alsnog een Arbeidsverhouding met elkaar aangaan.
ARTIKEL 24: AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
 1. BV is niet aansprakelijk ingeval onverhoopt niet tijdig een Kandidaat aan Opdrachtgever kan worden geïntroduceerd dan wel ingeval er, om welke reden dan ook, onverhoopt geen Arbeidsverhouding tot stand kan komen met de geïntroduceerde Kandidaat.
 2. BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van alle handelingen/nalaten dan wel (gevolg)schade voortvloeiend uit Introductie en/of aanname van een door BV geïntroduceerde Kandidaat.
 3. BV is niet aansprakelijk voor gevolgschade van Opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen immateriële schade, bedrijfsschade of welke andere vorm van indirecte schade ook.
 4. De aansprakelijkheid van BV is, onverminderd het vorenstaande, uit welken hoofden dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt) beperkt tot het bedrag van de  in rekening gebrachte bedragen als bedoeld in artikel 22 die door de Opdrachtgever zijn voldaan.

HOOFDSTUK 4 AFSLUITENDE BEPALINGEN

ARTIKEL 25: AFSLUITENDE BEPALINGEN
 1. BV behoudt zich het recht voor om de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen. Telkens de meest actuele versie van de algemene voorwaarden van BV zijn van toepassing op aanbiedingen, Opdrachten en/of Overeenkomsten.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit Offertes en Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van BV, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de tussen partijen gesloten Overeenkomst over te dragen aan een derde, dan wel een eventuele vordering op BV te cederen of met enig recht te bezwaren.
 4. Een weigering van BV om op enig moment een of meer van de gemaakte afspraken af te dwingen wordt niet geacht een afstandsverklaring te vormen ter zake van deze rechten of het recht om deze algemene voorwaarden alsnog af te dwingen.
 5. Indien door enige juridische instantie wordt geoordeeld dat een bepaling, artikel of subartikel van deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig, onrechtmatig of anderszins onafdwingbaar is blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig en voor zover toegestaan bij wet van kracht.

Geen enkele bepaling in deze algemene voorwaarden kan worden afgedwongen door enige persoon die geen partij is uit hoofde van de Opdracht. Dit heeft echter geen invloed op bestaande of onafhankelijk beschikbare rechten of verhaalsmogelijkheden van derden.